คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรัมพร บุญประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเจนธรรม จงประดิษฐ์กุล
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญญาณรัฐ คงแย้ม
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชมนวรรณ ระกำทอง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนันท์นภัส เจียจิตต์สวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบุญศิริ ชูชาติไทย
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชีวิน พูนกวินทิพย์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุธิมา สำราญพงษ์สุข
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงลลดา ชูประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน และเหรัญญิก
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจรัลรัตน์ อิ่มพันธุ์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน และเลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4/1