โรงเรียนจิรดา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
101/376-378 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านชลลดา   ตำบลโสนลอย  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 02-5711079
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พันตำรวจเอกนันทพนธ์ มหานิติพัชร์
ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิชัย อุดกันทา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายรักชัย วงษ์แข
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล : นางฐิติพร เศรษฐโสภณ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล รุจิโยธานันทน์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง (กรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปาริชาติ สวัสดิมานนท์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู (กรรมการและเลขานุการ)