โรงเรียนจิรดา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
101/376-378 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านชลลดา   ตำบลโสนลอย  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 02-5711079
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวปาริชาติ สวัสดิมานนท์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวปาริชาติ สวัสดิมานนท์
เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน

นางสาวภาวิณี หล้าสุด
เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน