ประถมศึกษาปีที่ 4-6(ช่วงชั้นที่2)

นางสาวสมบัติ ชะโย

หัวหน้าประถมศึกษาปีที่ 4-6(ช่วงชั้นที่2)

นางสาวณัฐธิดา เหมือนกลาง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

Miss Juthamat kham-ek
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวมยุรา เมปัญญา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเพชรรัตน์ มัธยมนันทน์
ครูสอนคณิตศาสตร์

นางสาวกมลวรรณ แดงศรี
ครูสอนคอมพิวเตอร์