โรงเรียนจิรดา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
101/376-378 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านชลลดา   ตำบลโสนลอย  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 02-5711079
ประถมศึกษาปีที่ 4-6(ช่วงชั้นที่2)

นางสาวมยุรา เมปัญญา

หัวหน้าประถมศึกษาปีที่ 4-6(ช่วงชั้นที่2)

นางสาววิภา ฉิมพาลี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวปาริตตา ทองวิสุทธิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวมยุรา เมปัญญา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวปุญญภัทร แช่มดนตรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสมบัติ ชะโย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายเชาวลิต เดชใด
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Miss Juthamat kham-ek
ครูสอนภาษาอังกฤษ

Mrs.Leilani Rallo Rafael
ครูสอน Science and Math

Miss Illana Welman
ครูสอน English and Conversation