โรงเรียนจิรดา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
101/376-378 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านชลลดา   ตำบลโสนลอย  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 02-5711079
ประถมศึกษาปีที่1-3(ช่วงชั้นที่1)

นางสาววิกานดา ศักขินาดี

หัวหน้าประถมศึกษาปีที่1-3(ช่วงชั้นที่1)

นางสาวนิตยา โมหา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววิกานดา ศักขินาดี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเนตรนภา เรืองกลิ่น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปวรรณรัตน์ ศักดิ์ศรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววรางค์ทิพย์ โลห์ประเสริฐ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุภาพร หน่อทองหลาง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

Mr.Rodelio Fabian Rafael
ครูสอน Math and Health