ประถมศึกษาปีที่1-3(ช่วงชั้นที่1)

นางสาววรางค์ทิพย์ โลห์ประเสริฐ

หัวหน้าประถมศึกษาปีที่1-3(ช่วงชั้นที่1)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววรางค์ทิพย์ โลห์ประเสริฐ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศิรประภา บุญตา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสมบัติ ชะโย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกรรณิการ์ ทองรุ่ง
ครูสอนภาษาไทย

Mr.Abdelsalam Aladdin
ครูสอนภาษาอังกฤษ