คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวกรุณาพร บุตรพรม

หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวนิภา โพธิ์น้อย
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางพัทยา ใจพระ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางวิพาพร ม้าหลวง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาววิสสุตา โชติโน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวอรญา ศิริรักษ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวกรุณาพร บุตรพรม
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวจุฑารัตน์ แก้วศรี
พี่เลี้ยง

นางสาวดาวใจ พรหมเจริญ
พี่เลี้ยง