คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวแพรวนภา อิ่มละออ

หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวนิภา โพธิ์น้อย
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางพัทยา ใจพระ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางวิพาพร ม้าหลวง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสุรีย์ คงทอง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวเอมอร อินทะพล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาววิภาภรณ์ แก้วดวงใหญ่
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวแพรวนภา อิ่มละออ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวกมลชนก นาคอ่อน
พี่เลี้ยงเด็ก

นางชนิตสิรี นากามูระ
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวมาริษา ชาธิพา
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวชิดชนก นุตะคะริน
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวกาญจนา พิมโสดา
พี่เลี้ยงเด็ก