โรงเรียนจิรดา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
101/376-378 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านชลลดา   ตำบลโสนลอย  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 02-5711079
ปฐมวัย

นางสาวแพรวนภา อิ่มละออ

หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวนิภา โพธิ์น้อย
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางพัทยา ใจพระ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางวิพาพร ม้าหลวง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสุรีย์ คงทอง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวเอมอร อินทะพล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาววิภาภรณ์ แก้วดวงใหญ่
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวแพรวนภา อิ่มละออ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวกมลชนก นาคอ่อน
พี่เลี้ยงเด็ก

นางชนิตสิรี นากามูระ
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวมาริษา ชาธิพา
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวชิดชนก นุตะคะริน
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวกาญจนา พิมโสดา
พี่เลี้ยงเด็ก