คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวพนิดา บุตะเขียว

หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวนิภา โพธิ์น้อย
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางพัทยา ใจพระ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางวิพาพร ม้าหลวง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาววิสสุตา โชติโน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวอรญา ศิริรักษ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวกรุณาพร บุตรพรหม
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวพนิดา บุตะเขียว
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวจุฑารัตน์ แก้วศรี
พี่เลี้ยง

นางสาวดาวใจ พรหมเจริญ
พี่เลี้ยง

นางสาวสมพร ภิรมย์นิ่ม
พี่เลี้ยง