ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ/เนตรนารี ปีการศึกษา 2563
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ/เนตรนารี ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี คือ กระบวนการพัฒนาเยาวชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2563,10:27   อ่าน 2381 ครั้ง