โรงเรียนจิรดา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
101/376-378 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านชลลดา   ตำบลโสนลอย  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 02-5711079
นโยบายการจัดการศึกษา 2562
นโยบายการจัดการศึกษา 2560
นโยบายการจัดการศึกษา 2560
นโยบายการจัดการศึกษา 2560
นโยบายการจัดการศึกษา 2560